Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

Ja es poden sol•licitar els incentius per l’any 2014 del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya

publica Barcelona Comerç  ·  22, maig 2014  ·  0 comentaris
Imprimir

El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el dia 20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 (Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament), que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014.

Dins dels objectius del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya s’estableix com prioritari el correcte desenvolupament del comerç,els serveis, l’artesania i la moda en la trama urbana consolidada del país, per tal de potenciar i consolidar el model de comerç. El lideratge d’aquest plantejament, cal incentivar-lo a través del reconeixement i impuls, d’una banda de les associacions del sector tant a nivell territorial com sectorial com de les empreses que volen ser innovadores i competitives.

Amb aquestes subvencions el Govern, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, pretén impulsar la dinamització del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, tant en la vessant col•lectiva de les associacions i sectors agrupats de comerciants,serveis, l’artesania i moda i la consolidació de l’associacionisme, com per facilitar a les empreses catalanes la seva participació en els esdeveniments firals a nivell nacional com internacional, per poder donar a conèixer els seus productes i serveis i aconseguir una millora en la seva comercialització. A l’hora que es vol incentivar la continuïtat de les petites empreses del sector, amb l’objectiu de mantenir el mapa comercial i consolidar-lo. Igualment s’aposta per les petites empreses del sector que s’inicien dins el mon de l’eCommerce.

Les actuacions que es volen premiar van encaminades a mancomunar la prestació de serveis en la gestió col•lectiva i la promoció. Per aquest motiu enguany, des del Govern seguim potenciant aquelles actuacions, que en un mateix projecte i única gestió, desenvolupen iniciatives de caràcter supramunicipal.

Per a desenvolupar aquests objectius el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, com a ens competent en matèria de promoció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda catalana, posa a la seva disposició les línies d’ajuts per a donar suport a aquests sectors que han contribuït històricament al desenvolupament econòmic i professional de Catalunya.

En aquest sentit i amb l’objectiu de fomentar el comerç català, el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, reunit en data 5 de març de 2014, va aprovar els programes per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda catalana, i amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació.

Per tant, i per garantir que les subvencions es concedeixen amb criteris de publicitat i de lliure concurrència i d’acord amb el que estableixen els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya i vista la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

Font: CCAM

Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona